Відділ освіти Яворівської райдержадміністрації  


ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
Посада Прізвище, ім'я, по батькові Місце прийому Дні прийому
Начальник відділу освіти Байда
Володимир Петрович
вул.Львівська, 23,
каб. керівника
Кожний понеділок місяця - 1400-1700
Заступник начальника
відділу освіти
Дорош
Михайло Петрович
вул.Львівська, 23,
каб. керівника
Кожний понеділок місяця - 1400-1700
Головний спеціаліст
відділу освіти
Кунанець
Володимир Григорович
вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожний вівторок місяця - 1400-1700
Головний спеціаліст відділу освіти Коваль
Наталія Василівна
вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожний четвер місяця - 1300-1700
Провідний спеціаліст відділу освіти Резолюта
Ірина Романівна
вул.Львівська, 23,
каб. спеціалістів
Кожна п’ятниця місяця - 1300-1545


Штатний розпис відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Львівської області

Посада К-ть один.
Начальник відділу освіти 1
Заступник начальника відділу освіти 1
Головний спеціаліст 1
Головний спеціаліст 1
Провідний спеціаліст 1
Всього 5

 

 

Байда Володимир Петрович - начальник відділу освіти:

- здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ завдань;
- представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- подає на затвердження голови райдержадміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
- затверджує положення про методичну раду;
- розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;
- планує роботу відділу та аналізує стан її виконання;
- видає у межах компетенції відділу накази, організовує й контролює їх виконання;
- затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу освіта та педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти;
- призначає на посаду і звільняє з посади керівників навчальних закладів та установ освіти; за погодженням з головою райдержадміністрації та головою районної ради;
- організовує роботу колегії відділу освіти;
- вивчає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо вдосконалення їх мережі відповідно до со¬ціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
- організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капіта¬льного ремонту приміщень, забезпечення їх твердим паливом;
- здійснює оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загаль-ноосвітніх навчальних закладів, уведенням в дію їх нових приміщень, поповненням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходи щодо усунення недоліків у роботі.
Телефон роб. 2-12-71

 

 

Дорош Михайло Петрович - заступник начальника відділу освіти:

- координує роботу щодо ведення ділової документації відділу освіти, секретар колегії відділу освіти;
- забезпечує доступ до публічної інформації відділу освіти, здійснює координацію та контроль за дотриманням законодавства з питань доступу до публічної інформації у закладах освіти району відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- забезпечує розвиток профільного та професійного навчання, профорієнтаційної роботи, поглибленого вивчення предметів;
- вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, шооли-комплекси, спеціалізовані школи тощо);
- організовує оздоровлення дітей шкільного віку, що проживають на території району та контролює організацію роботи пришкільних оздоровчих таборів;
- надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку на усиновлення;
- організовує роботу відділу освіти щодо захисту майнових і особистих майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
- координує діяльність відділу освіти щодо забезпечення соціальних гарантій дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

Телефон роб. 2-21-33

 

 

Кунанець Володимир Григорович - головний спеціаліст відділу освіти:

- координує роботу щодо зведеного планування відділу освіти;
- забезпечує підготовку та проведення нарад керівників установ освіти району;
- контролює стан ведення діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах району;
- забезпечує проведення державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах;
- координує діяльність щодо створення сприятливих умов для отримання загальної середньої освіти екстерном;
- забезпечує організацію і контроль за проведенням державної підсумкової атестації;
- проводить облік та видачу документів про освіту;
- координує та організовує проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл;
- здійснює контроль за організацією та проведенням індивідуального й інклюзивного навчання;
- бере участь у роботі тарифікаційної комісії відділу освіти;
- здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів;
- відповідає за роботу Яворівської гімназії імені Осипа Маковея, Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Залузької ЗОШ І-ІІ ступенів;
- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції.
Телефон роб. 2-21-33

 

Коваль Наталія Василівна - головний спеціаліст відділу освіти:

- організовує та здійснює облік дітей шкільного віку, які проживають на території району;
- формує статистичний звіт РВК-77;
- забезпечує облік та контроль за працевлаштуванням випускників 9-х,11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів;
- надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
- контролює роботу груп продовженого дня;
- організовує та контролює проведення моніторингових досліджень в освітніх установах району;
- забезпечує співпрацю загальноосвітніх навчальних закладів району зі Службою у справах дітей районної державної адміністрації та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх Яворівського районного відділу міліції щодо залучення до навчально-виховного процесу неохоплених дітей;
- контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками району повної загальної середньої освіти;
- координує роботу щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх;
- начальник штабу цивільного захисту відділу освіти;
- здійснює координацію та контроль за організацією роботи із цивільного захисту в закладах освіти району;
- здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів;
- відповідає за роботу Кам’янобрідської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Старицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Воледобростанської ЗОШ І-ІІ ступенів, Добростанської ЗОШ І-ІІ ступенів;
- забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції.
Телефон роб. 2-21-33

 

 

Резолюта Ірина Романівна - провідний спеціаліст відділу освіти:

- подає пропозиції про потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та щодо удосконалення чи оптимізації мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів, учнівського контингенту;
- узагальнює статистичні показники про мережу закладів освіти району;
- складає звітність про загальноосвітні навчальні заклади за формами ЗНЗ-1, 76 – РВК;
- готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти. Організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
- формує персоніфіковане замовлення документів про освіту;
- здійснює контроль за організацією харчування в школах району;
- вносить пропозиції щодо безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах та координує діяльність закладів щодо забезпечення проведення медичних оглядів дітей шкільного віку;
- формує інформаційно-методичні бюлетені відділу освіти;
- здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів;
- координує роботу відділу освіти щодо забезпечення дотримання антикорупційного законодавства;
- відповідає за роботу відділу освіти щодо виконання Закону України «Про звернення громадян».
Телефон роб. 2-21-33

 

 

Гладиш Тетяна Михайлівна

Секретар апарату відділу освіти Яворівської РДА.
Телефон роб. 2-24-27